جزئیات موتور برق مدل ECO 1990 توان خروجی (KW) 1/3 جریان خروجی (A) 5/9 فرکانس (HZ) 50 توان موتور

مشاهده

جزئیات موتور برق مدل ECO 2990 توان خروجی (KW) 2/2 جریان خروجی (A) 10 فرکانس (HZ) 50 توان موتور

مشاهده

جزئیات موتور برق مدل ECO 3990 توان خروجی (KW) 3/1 جریان خروجی (A) 14 فرکانس (HZ) 50 توان موتور

مشاهده

جزئیات موتور برق مدل ECO 7990E توان خروجی (KW) 5/5 جریان خروجی (A) 25 فرکانس (HZ) 50 توان موتور

مشاهده

جزئیات موتور برق مدل ECO 8990E توان خروجی (KW) 7/5 جریان خروجی (A) 34 فرکانس (HZ) 50 توان موتور

مشاهده

چرا باید موتور برق فیرمن را خریداری کنیم؟ همیشه انتخاب و

مشاهده